Integritetspolicy

Datasekretess är viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget, SportOffice AB (“SportOffice”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

SportOffice AB
Nyodlingsvägen 28
167 66 Bromma
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559109-7661
Auktoriserad representant: Magnus Högfeldt
Momsregistreringsnummer: SE559109766101

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) begär offert, (ii) köper varor, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med de listade nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period tas dina personuppgifter bort.

Offert

Ändamålet med behandlingen: När du begär offert från oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att vid ett eventuellt senare köp, kunna ha spårbarhet mellan offert och köp, samt att det förenklar orderhantering.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. köpvillkoren).

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den ettåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto.

Köp

Ändamålet med behandlingen: När du köper varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se köpvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver uppge för oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. köpvillkoren).

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den ettåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto.

Support

Ändamålet med behandlingen: När du begär support via mail eller telefon eller våra andra supportkanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom sex månader efter det att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning.

Utcheckningspåminnelse

Ändamålet med behandlingen: Om du påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband härmed uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din varukorg i syfte att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal).

Webbplatsanvändning

Ändamålet med behandlingen: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information om hur vi använder cookies finns här .

Lagringsperiod: Mer information finns här.

Förhindra bedrägerier

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.

Lagringsperiod: Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns något annat berättigat intresse av att behålla dina uppgifter. Vid köp som har avbrutits i syfte att förhindra bedrägerier kommer vi att ta bort dina personuppgifter två år efter att köpet inte kunde genomföras.

Dataanalyser

Ändamålet med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt legitima intresse av att ta fram statistik över tid.

Lagringsperiod: Vi anonymiserar alla spårningsuppgifter om så är tekniskt möjligt. När dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning SportOffice är skyldigt att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar).

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan vidare behöva tillåta att våra leverantörer får åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de levererar de varor som du köpt av oss eller tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EU/EES tillämpar SportOffice avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  • Rätt till åtkomst: Du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.
  • Rätt till korrigering: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”): Under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt att invända: Till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen.

Datasäkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss: info@sportoffice.se

Ändringar i denna policy

Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetspolicy och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.